Kron & Karlsson Bygg & Mark AB

Växelnummer

013 - 35 14 70

Följ oss på sociala medier

KMA-Policy

Kron & Karlsson ska arbeta för att efterfölja lagar, föreskrifter och normer som samhället ställer på vår verksamhet och ska utgöra minikravet och ska följas av samtliga anställda. Vi ska vara duktiga på att identifiera de krav som beställaren ställer i olika delar av projekten.

Vi ska identifiera och förebygga risker i våra arbeten. Detta gör vi genom att kartlägga, utvärdera och dokumentera. Förebyggande åtgärder implementeras i verksamheten för att minimera risker på våra arbetsplatser.

Våra beställare ska känna sig trygga och nöjda när de anlitat vårt företag. Arbetsplatserna ska vara ett föredöme i branschen gällande säkerhet, ordning och reda. Vi arbetar systematiskt och efter skriftliga rutiner för ständiga förbättringar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Erfarenhetsåtervinning är en viktig del i detta arbete och sker på ledningsgruppsmöten som sedan förmedlas ut i verksamheten via informationsbrev.


Kvalitet

Företaget ska arbeta för att tillgodose våra kunders behov i varje enskilt projekt och tillgodose att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet. Varje utfört projekt ska bli en god referens med en 100% nöjd kund. Våra kunder skall känna trygghet med att vi alltid avlämnar projekt med kvalitén i centrum.

 • Alla arbeten ska noggrant planeras före byggstart samt under byggandet.
 • Arbetsberedning av kritiska arbetsmoment tas fram.
 • Levande egenkontroller som ser till att vårt mål att göra rätt första gången och låta nollfelsprincipen vara en ledstjärna.
 • God dokumentation före, under och efter avslutat projekt.
 • Positivt tänkande i alla lägen, trevlig attityd, yrkesskicklig personal.
 • En väl organiserad och städad arbetsplats.

Miljö

Företaget ska ständigt förbättra miljöarbetet så långt det är tekniskt och ekonomiskt rimligt. Företaget ska arbeta med god marginal till gällande lagstiftning och ständig pröva vår verksamhet utifrån kretsloppstanken. Vår utgångspunkt är att vi tillsammans med beställaren och underleverantörer skapar värden som leder till ett effektivare resursutnyttjande.

 • Avfall och restprodukter sorteras enligt rådande avfallsfraktioner och hanteras av en certifierad och godkänd mottagare.
 • Planera vårt arbete för att minimera materialspill.
 • Projektera med utgångspunkt att använda material som inte stör naturens kretslopp.
 • Utförande av projekt samt användning av material som främjar och förenklar framtida renoveringar.
 • Samarbete med leverantörer, underentreprenörer och projektörer som har ett långsiktigt miljötänkande,
 • Vi eftersträvar korta transportvägar där vi samordnar både interna och externa leveranser till våra olika projekt.
 • Vi skall sträva efter att använda oss utav lokala underleverantörer där det är ekonomiskt hållbart.
 • Samåkning ska ske vid arbete på annan ort.

Arbetsmiljö

Vår arbetsmiljö ska präglas av respekt och förtroende för alla medarbetare. Det förutsätter att arbetet är säkert och stimulerande.

 • Alla medarbetare ska visa ett personligt ansvar för allas fysiska och psykiska hälsa och miljö.
 • Riskfyllda arbeten kartläggs och utvärderas samt dokumenteras. Åtgärder vidtas för att minimera riskerna på våra arbetsplatser.
 • Alla medarbetare känner trygghet och visar respekt mot varandra. All form av mobbning och rasism accepteras inte.
 • Alla har rätt utrustning för att kunna utföra sitt arbete.
 • Vi ska se till att alla trivs och har rätt kompetens och utbildning.
 • Följa de säkerhetsbestämmelser, rutiner och instruktioner som finns på arbetsplatsen.
 • Vara uppmärksamma och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö.
 • Samtliga medarbetare har befogenhet att stoppa ett arbete om man bedömer risk för olycka.
 • Alla medarbetare är skyldiga att rapportera olycksfall och tillbud så att lämpliga åtgärder kan vidtas.
 • Alla som vistas på arbetsplatsen ska vara och bete sig professionellt samt upprätthålla ordning och reda.

Alla på företaget ska vara delaktiga och ha både ansvar och frihet att fatta egna beslut inom ramen för företagets ramar. Vi ska ha en effektiv och öppen kommunikation, vara ärliga och behandla varandra med respekt och värdighet i alla våra relationer. Vi ska dra nytta av de olikheter och den dynamik som finns hos personalen samt se långsiktigt på våra relationer till varandra, kunder, underentreprenörer och leverantörer. Vi ska snabbt och professionellt utföra kundens behov med entusiastiska parter och utveckla företagets kompetens genom att se och lära av varandra. Vi ska nå våra mål och fullgöra våra åtagande bättre och snabbare genom att arbeta väl tillsammans.

KMA-policy är antagen 2023-11-01

Följ oss på sociala medier!